03 Luty 2015

 

W tym roku, nasza Kancelaria, będąc pełnomocnikiem powódki, wygrała sprawę dotyczącą zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty za mieszkanie znajdujące się w Gminie B. Jest to rozstrzygnięcie precedensowe, gdyż do tej pory, linia orzecznicza przedstawiała się odmiennie.

Powódka, według ustaleń Gminy, została zobowiązana do zwrotu bonifikaty udzielonej w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od otrzymania go w drodze dziedziczenia. W sprawie tej kluczowe znaczenia miał właśnie tytuł prawny, na podstawie którego powódka stała się właścicielem mieszkania, t.j. dziedziczenie. Sąd Rejonowy orzekający w tej sprawie uznał, że dziedziczenie było czynnością prawną, która nie powodowała powstania po stronie powódki obowiązku zwrotu bonifikaty, otrzymanej wszak przez spadkodawcę – matkę powódki. Bonifikata podlegałaby zwrotowi tylko jeśli byłaby „ściśle związana” właśnie z działaniami lub zaniechaniami spadkodawcy, czego pozwana nie mogła wykazać w istniejącym stanie faktycznym. Sąd wskazał również, że dotychczasowe orzeczenia Sądu Najwyższego mogą stanowić jedynie wyznacznik do interpretacji obowiązującego prawa, a nie jego źródło, a zarazem podstawę do rozstrzygnięcia w tej sprawie. Reasumując, sąd wskazał, że część bonifikaty, którą powódka wpłaciła jeszcze przed wszczęciem postępowania, jest świadczeniem nienależnym i zobowiązał Gminę B. do jego zwrotu. Ponadto sąd rozstrzygnął, iż fakt dokonania wcześniejszej wpłaty części bonifikaty przez powódkę nie był w żadnym wypadku realizacją spełnienia świadczenia, co do którego powódka była świadoma, iż nie jest należne. Działania powódki były natomiast wynikiem pism i oświadczeń Gminy B. do których powódka się stosowała, z uwagi na obawę wszczęcia postepowania egzekucyjnego przez Gminę B.

Rozstrzygnięcie jakie zapadło w omawianej sprawie jest wyjątkowe, gdyż przełamuje utrwaloną linię orzecznictwa i może stać się w przyszłości podstawą orzekania w podobnych sprawach, pomimo, iż zostało wydane przez Sąd Rejonowy, gdyż pozwana nie odwoływała się od zapadłego wyroku.

Afera Amber Gold a KRS

W związku z pochłaniająca opinię publiczną od wielu dni sprawą Amber Gold sp. z o.o., warto przyjrzeć się problematyce rejestracji spółek i związanymi z nią przepisami Kodeksu spółek handlowych. W obecnym... więcej »

23 sierpień 2012

 

Felczer prawa, a może technik prawnik?

Niedawno przeczytałem o planach zmian regulaminu studiów prawniczych, dopuszczających poza jednolitymi pięcioletnimi studiami studiami magisterskimi także do powołania dwuletnich studiów uzupełniających... więcej »

10 sierpień 2012